Energiatodistukset

Laadimme myös 1.6.2013 voimaan tulleen lain mukaisia energiatodistuksia. Energiatodistukset laatii Lauri Marjanen, jolla on tehtävän vaatima pätevyys ja joka on merkitty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn energiatodistusten laatijoista ylläpitämään rekisteriin.

Kesäkuun 2013 alusta voimaan astuneen lain mukaan tulee julkisissa myynti- sekä vuokrailmoituksissa aina esittää voimassa oleva energiatodistus. Velvoite koskee kaikkia asuinrakennuksia, myös sellaisia jotka on suojeltu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella kaavalla tai jotka ovat historiallisesti arvokkaita, poislukien sellaisissa tilanteissa jossa sen luonne tai ulkonäkö muuttuisi energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisen vuoksi tavalla, jota ei voida hyväksyäYksityiskohtaisemmat tiedot määräyksistä löytyvät osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130050 

Lisätietoa aiheesta löytyy mm. ympäristöhallinnon sivuilta osoitteesta http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennuksen_energia_ja_ekotehokkuus/Rakennuksen_energiatodistus